ngos.pl arrow  :: Statut Instytutu
Statut Instytutu

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH
Statut Fundacji


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Instytut Inicjatyw Pozarządowych” zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Turkot dnia 9 listopada 2005 r., repertorium Nr A 4608/2005, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja jest niezależna od partii politycznych.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 3
Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.

§ 4
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej.
2. Inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych.
3. Kreowanie i kształcenie liderów.
4. Zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o inicjatywach pozarządowych.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
6. Prowadzenie badań i studiów w zakresie objętym celami Fundacji.
7. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz merytorycznej osobom, instytucjom i organizacjom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
8. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
9. Monitorowanie działań instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego w ramach nadzoru obywatelskiego oraz podejmowanie działań mających na celu eliminację niewłaściwych praktyk.
10. Działania na rzecz innych organizacji pozarządowych.
11. Promocję działań związanych z celami Fundacji.
12. Wyjazdy studyjne za granicę.
13. Organizowanie wystaw, imprez plenerowych, festynów, koncertów.

§ 5
Fundacja prowadzi działania wymienione w § 4 w szczególności w następujących obszarach:
1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
2. Rozwój zasobów ludzkich. Edukacja, oświata i wychowanie. Kształcenie ustawiczne.
3. Wspieranie funkcjonowania procesów demokratycznych w społeczeństwie.
4. Aktywizacja i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, szkolnych.
5. Wspieranie ruchu rodzicielskiego, rozwój współpracy rodziców i szkoły.
6. Edukacja obywatelska. Aktywność obywatelska. Promocja i rozwój wolontariatu.
7. Wspieranie organizacji pozarządowych. Działalność pożytku publicznego.
8. Rozwój przedsiębiorczości. Edukacja ekonomiczna.
9. Integracja europejska i dialog między społeczeństwami.

§ 6
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski Fundacji oraz:
a) darowizny, spadki i zapisy,
b) granty,
c) subwencje osób prawnych i fizycznych,
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
g) odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe,
h) przekazane przez osoby fizyczne części podatku dochodowego,
i) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Cały swój dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział III
Organy Fundacji

§ 8
Władzami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów,
b) Rada Instytutu,
c) Zarząd Instytutu.

§ 9
1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.
2. Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji i likwidacji Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków Rady Instytutu
c) powołanie członków pierwszego Zarządu Instytutu, w tym Dyrektora Instytutu.
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością głosów.
4. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Instytutu lub na wniosek przynajmniej jednego członka Zgromadzenia Fundatorów.

§ 10
1. Rada Instytutu jest organem nadzorującym i opiniodawczym Fundacji.
2. Rada Instytutu składa się z Przewodniczącego Rady (noszącego tytuł Prezesa Fundacji) oraz co najmniej dwóch członków.
3. Posiedzenia Rady Instytutu odbywają się co najmniej raz w roku. Zwołuje je Przewodniczący z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub przynajmniej dwóch członków Rady.
4. Do zakresu kompetencji Rady należy:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
d) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
e) przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Dyrektora Instytutu,
h) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
i) ustanawianie tytułów, odznak, medali honorowych i wyróżnień oraz przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów działania Fundacji lub dla samej Fundacji.
5. Uchwały Rady Instytutu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu rady.

§ 11
1. Zarząd Instytutu jest organem wykonawczym Fundacji.
2. Zarząd Instytutu składa się z Dyrektora Instytutu i przynajmniej jednego członka Zarządu Instytutu.
3. Do zakresu kompetencji Zarządu Instytutu należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie programów działania Fundacji,
c) uchwalanie rocznych planów finansowych,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Instytutu,
f) ustalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,
g) prowadzenie polityki kadrowej, w tym określanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania,
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
i) realizowanie uchwał Rady Instytutu.
4. Uchwały Zarządu Instytutu podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12
Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością co najmniej 2/3 głosów Zgromadzenia Fundatorów. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
Zobacz także:

 
 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.